Řízení servisu a údržby – Infor Field Service Plus

Infor Field Service Plus (dále jen FS Plus) je modul pro poskytování servisu na vyráběné položky (vlastní nebo cizí). V rámci modulu FS Plus je možné k servisní položce evidovat nezbytné servisní charakteristiky.  Informace o částech, ze kterých se položka skládá, jsou evidovány v konfiguraci položky. Konfigurace položky je užitečná zejména, pokud společnost vyrábí vybavení, které se skládá z dalších komponent, u nichž lze předpokládat, že se budou v budoucnu vyměňovat. Každá komponenta může mít přiřazeno sériové číslo a záruku. Při výměně položky se eviduje datum instalace a datum výměny na úrovni konfigurace. Konfiguraci je tak možné vidět v několika pohledech: ke dni instalace, k aktuálnímu dni nebo k jakémukoliv jinému dni.

Field Service Plus  je řešení, které je přímou součástí systému Infor SyteLine. Aplikace používá stejnou technologii a uživatelský vzhled jako Infor SyteLine. FS Plus je tak plně integrovaným řešením, které používá data přímo ze systému (číselník zákazníků, číselník dodavatelů, číselník položek). Transakce vytvořené v FS plus mají vliv na stav skladu a vytváří účetní zápisy, tak jako jiné oblasti systému Infor SyteLine. FS Plus je navržen tak, aby mohl být používán v mnoha různých odvětvích průmyslu. Díky jeho flexibilitě je uživatel schopen nastavit systém, tak aby vyhovoval jeho specifickému využití.

 Přehled událostí a sledování incidentů

Přehled událostí a sledování incidentů

Tato funkcionalita umožňuje zaznamenávat všechny aktivity spojené se servisem od přijetí servisního hlášení až po jeho ukončení, zároveň je možné z těchto dat vytvořit znalostní databázi. Modul FS Plus je navržen tak, aby vyhovoval jak servisním organizacím, které vysílají své techniky k zákazníkům, tak i servisním organizacím, které poskytují pouze telefonický servis.

Řízení servisních zakázek

Servisní zakázka se používá ke sledování celkových nákladů servisních prací a fakturaci zákazníkovi za položky mimo záruku. Servisní zakázka může obsahovat více řádků i operací a tak může být použita pro více typů servisního hlášení. 

Servisní zakázka se skládá z následujících úrovní:

  • Servisní zakázka – obsahuje přehled požadavků na servis a informace nutné k fakturaci zákazníkovi.
  • Řádek servisní zakázky – musí existovat pro každou položku nebo jednotku sledovanou sériovým číslem vyžadující servis.
  • Operace servisní zakázky – představují činnosti, které mají být provedeny na dané položce. Na této úrovni se vykazuje materiál, práce a ostatní náklady.
  • Plánované náklady – plánovaný odhad materiálu, práce a ostatních nákladů, které jsou potřeba k vyřešení servisní náklady.
  • Skutečné náklady – skutečný materiál, práce a ostatní náklady, které byly zaznamenány během řešení servisní zakázky. Tyto transakce se používají k výpočtu fakturační hodnoty servisní zakázky.

Servisní partneři jsou jedinci, kteří provádějí nějakou servisní práci. Dle typu poskytovaného servisu mohou být jako partneři nastaveni zaměstnanci, zákazníci nebo dodavatelé.
Partneři mohou vydávat materiál, evidovat odvedenou práci a sledovat ostatní výdaje spojené se servisním hlášením. Tyto náklady lze zákazníkovi fakturovat nebo mohou být evidovány jako náklady na záruku. Jakmile je na servisní zakázku vydán materiál, poníží se stav zásob a aktualizuje se stav na skladě. Je-li převedena mzdová transakce, aplikuje systém jakékoli fixní nebo variabilní režie, které jsou nastaveny na středisku danému partnerovi.


Modul je také připraven na situaci, kdy partner není zaměstnancem servisní organizace. Například nasmlouvá-li servisní organizace partnera, aby prováděl servisní hlášení, a partner přitom využívá vlastní zdroje (materiál, práci). Jakmile je servis ukončen, partner nahlásí vzniklé náklady a v systému se vytvoří záznam, že partnerovi mají být tyto náklady nahrazeny.

Rozvrhování zdrojů

Partneři se využívají k pokrytí následujících servisních úkolů:  Události, Aktivity a Servisní zakázky. Modul FS Plus obsahuje funkcionalitu, která napomáhá k plánování spolupráce s partnerem. Je možné si zobrazit denní rozvrh partnera či přehled všech partnerů a jejich úkolů. Dále je možné evidovat dovednosti a schopnosti partnera jako pomůcku při rozhodování o nejlépe kvalifikovaném partnerovi pro danou servisní zakázku.

Servisní smlouvy

V rámci modulu FS Plus je možné udržovat přehled uzavřených servisních smluv. V každé smlouvě lze nastavit druh servisu, za který daný zákazník platí. Jeden řádek smlouvy může pokrývat servis několika jednotek, v případě, že zákazník chce obdržet pouze jednu fakturu.

Sledování záruky

Sledování záruky je možné na úrovni položky nebo komponenty. Například auto může mít jednu záruční lhůtu, pneumatiky auta však mohou mít jinou. Systém sleduje, zda záruku poskytuje výrobce nebo v případě nakupované součásti dodavatel. Dobu trvání záruky lze stanovit k nějakému datu nebo např. omezením jako je počet kilometrů.

Údržba

Modul FS Plus umožňuje sledovat interní i externí údržbu jednotek vyráběných společností nebo strojů používaných při výrobě.
Každá položka, která existuje v číselníku, může mít stanoven svůj vlastní rozvrh údržby. Rozvrh údržby zahrnuje různé typy servisu jako např. kontrolu, kalibraci či nastavení. Frekvence údržby lze nastavit v pravidelných intervalech nebo dle jiného kritéria např. počet kilometrů.

Jednotky jsou vytvářeny z výrobních příkazů, a proto se nastavení rozvrhu automaticky nakopíruje k nově vytvořené jednotce.  V rámci modulu FS Plus lze sledovat veškeré náklady vzniklé během údržby. Při použití servisní zakázky je také možné tuto činnost zákazníkovi vyfakturovat.

Kontaktujte nás

Opište text
captcha