Slovo zákazníka

Lubomír Škapa, manažer logistiky, BIKE FUN International s.r.o.

„V uplynulých letech čelila naše firma řadě zákaznických reklamací, které se týkaly nekompletnosti našich výrobků. Ty byly dodávany přímo na prodejny našich zákazníků, do vysoce konkurenčního prostředí s jízdními koly v oblasti Beneluxu. Proto jsme řešili problém, jak zajistit, aby kompletně zabalený výrobek obsahoval krom vlastního jízdního kola i všechny samostatně balené součásti a příbaly, které jsou nutné pro dodatečnou kompletaci jízdního kola na prodejnách. Ve spolupráci s firmou GABEN jsme vytvořili automatický systém vážení jízdních kol. Po kompletaci a zabalení na výrobní lince, před odesláním do expedičního skladu, se hmotnost každého balení kola porovná s údaji o výrobku v informačním systému Infor ERP SyteLine. Od spuštění vážícího systému se množství reklamací na nekompletnost balení snížila prakticky na nulu. Paralelně probíhající IT projekt KAPPA, jehož hlavním úkolem bylo spuštění odhlašování výrobních příkazů a rozvrhování výroby na lakovně a polotovarových dílnách, byl rozšířen o požadavek na propojení vážícího systému s automatickým odhlašováním výrobních příkazů montáže jízdních kol na pěti výrobních linkách. Firma ITeuro společně s firmou GABEN propojily přes společné rozhraní vážící systém s Infor ERP SyteLine. Propojení oddělených systémů do jednoho celku proběhlo velmi rychle a od jeho spuštění již mistři nemusí ručně odhlašovat výrobu až po ukončení směny – tento úkon je po odsouhlasení vážícícího systému proveden automaticky. Výrazně se tak snížila chybovost výroby, naopak se zvýšila plynulost a rychlost odhlašování. Online údaje získané ve výrobě slouží mistrům k dalšímu zvyšování průtoku výrobní linkou a následně i ke zvyšování efektivity finální výroby.“  

Martin Zárečný, Production Director, GRUND a.s.

„Vzhledem k morálnímu zastarávání stávajícího informačního systému Infor ERP SyteLine 5 a ve spojitosti s již pomalu dosluhující výpočetní technikou, na které byl tento systém provozován, se firma GRUND rozhodla na konci loňského roku provést upgrade na verzi Infor ERP SyteLine 7 spolu s instalací nové výpočetní techniky. Zároveň bylo rozhodnuto, že se dosud tři na sobě nezávislé lokality (z hlediska informačního systému), spojí v jednu. Stál před námi tedy dosti náročný úkol spočívající v upgrade řešení Infor ERP SyteLine, v rámci kterého bylo nezbytné provést sloučení tří databází do jedné společné a zprovoznění nové výpočetní techniky. Samotný projekt byl oficiálně spuštěn v polovině února 2010. Následovalo několik dílčích etap zaměřených na analýzu stávajícího stavu, instalaci nové výpočetní techniky, sloučení již zmiňovaných tří databází, nezbytné školení klíčových uživatelů, instalaci CRM, přípravu specifických modifikací či vícenásobnou podrobnou simulaci všech procesů v novém prostředí Infor ERP SyteLine 7. Všechny tyto aktivity byly zdárně ukončeny v měsíci září 2010, na jehož konci proběhlo finální překlopení systému na verzi 7. Samotné překlopení bylo očekáváno s napětím, zda-li všechny přípravné etapy pokryly veškeré oblasti informačního systému a zda-li více než půlroční práce členů implementačních týmů přinese očekávané výsledky. Samotné překlopení proběhlo během 2 dnů, přičemž následující 2 dny byly věnovány nezbytné kontrole dat a funkčnosti procesů. Jelikož vše bylo až na opravdu drobné výjimky v pořádku, nic nebránilo uživatelům v užívání Infor ERP SyteLine 7 okamžitě po překlopení, tedy přesně dle plánu. S odstupem času hodnotím zejména půlroční přípravnou fázi za velmi kvalitně provedenou, jak z hlediska naplánování a přípravy projektu ze strany firmy ITeuro, tak ze strany klíčových uživatelů firmy GRUND, kteří nad rámec svých běžných pracovních povinností ještě dokázali spolupracovat na přípravě tohoto projektu. Díky dokonale zvládnuté přípravné fázi lze tedy říci, že samotné překlopení ERP systému bylo již snadné. „

  Jiří Pavlík, vedoucí logistiky, CONSTRUCT A&D, a.s.

„Oblast řízení zásob byla jednou z prvních, kde byl v naší společnosti aplikován informační systém Infor ERP SyteLine. Již v první fázi, kdy šlo z dnešního pohledu „pouze“ o evidenci položek, skladových zásob a využití funkcionality vystavování a sledování nákupních objednávek, zaznamenali pracovníci logistiky velkou úlevu. Původní systém byl totiž velmi náročný na práci i přesnost a navíc nepřehledný. Využít všechny přednosti systému pro řízení zásob se však podařilo až po plném uvedení systému Infor ERP SyteLine do živého provozu a jeho propojení s výrobou a plánováním. Pohotové informace umožňují: – ihned reagovat na požadavky výroby na materiál, – stanovovat optimální pojistné zásoby, – sledovat plnění objednávek dodavateli, – včas urgovat dodávky, – objednat materiál chybějící na právě vystavené nové výrobní příkazy. Uvedené skutečnosti výrazně přispívají k plynulosti výroby a dodržení požadovaných termínů zakázek. V neposlední řadě také oceňujeme usnadnění rutinní práce. Jednou z užitečných drobností je například vystavení objednávky a její odeslání e-mailem dodavateli přímo ze systému. Mohu směle prohlásit, že nikdo v oblasti logistiky si dnes nedovede představit práci bez Infor ERP SyteLine.“  

Jan Dirk van Kranenburg, generální ředitel, ISAN Radiátory s.r.o.

„Naše společnost ISAN Radiátory v současnosti aktivně používá manažerskou aplikaci Infor ERP SyteLine Business Intelligence. Zmíněná aplikace poskytuje různé aktivní sestavy tzv. multidimenzionální kostky, které obsahují požadované informace z operativní databáze systému Infor ERP SyteLine. Například multidimenzionální kostka prodeje umožňuje sledovat prodejní výsledky dle obratu, kusů, obchodníků, distribučních kanálů, zemí atd. Jednotlivé kategorie resp. úhly pohledu na sledovaná data lze libovolně uživatelsky volit a kombinovat. Multidimenzioální kostky jsou předdefinovány tak, aby umožňovaly analyzovat prodej, zásoby, finance vč. cashflow, nákup apod. Ve spolupráci se společností ITeuro lze tyto kostky dále upravovat dle našich specifických požadavků tak, abychom měli požadované výstupy pro jednotlivá oddělení naší firmy. Se všemi možnostmi aplikace se stále ještě seznamujeme, proto zatím naplno nevyužíváme všech přínosů, které systém poskytuje. Nicméně již nyní víme, že řešení Infor ERP SyteLine Business Intelligence bylo pro nás správným rozhodnutím.“  

Lukáš Hrazdíra, vedoucí kvality a IT, ISAN Radiátory s.r.o.

„Na základě výsledků logistického auditu jsme se přesvědčili o nutnosti rozšířit „náš“ stávající IS o modul pro řízení skladu pomocí terminálů. Hlavní přínosy jsme očekávali v přehlednějším řízení skladu, přesnějším a jednodušším vychystávání zboží pro zákazníka a výraznějším usnadnění provádění inventury. Mezi možnosti řešení patřilo balíčkové řešení od 5-ti specializovaných firem na systémy WMS – Warehouse Management System a/nebo rozšíření stávajícího informačního systému Infor ERP SyteLine o aplikaci řízení skladu pomocí terminálů (Terminálový sběr dat – TSD). Z důvodu krátké doby realizace, ceny za realizaci a pružném navrhování řešení jsme se rozhodli pro spolupráci s dodavatelem stávajícího IS – společností ITeuro. V neposlední řadě hrála roli i doposud bezproblémová spolupráce a vzájemná důvěra. Před samotnou nabídkou proběhla podrobná analýza, ve které se stanovila přesná specifika požadavků tak, aby nabízená aplikace byla navržena přesně na míru našim požadavkům. Následná realizace probíhala bez problémů. K řízení skladu využíváme bezdrátových terminálů a značení výrobků interním čárovým kódem. Kompletní řešení zastřešovala firma ITeuro včetně dodávky bezdrátových terminálů. Následovalo několik upřesňujících konzultací a ve výsledku byla předána bez problémů fungující aplikace. Byl dodržen i termín, který byl z naší strany požadován hodně krátký. Někteří možní dodavatelé jej nebyli schopni splnit. Nyní máme za sebou 1 měsíc živého provozu a s aplikací Terminálového sběru dat jsme naprosto spokojeni. Řízení skladu je nyní přesnější a výrazně rychlejší. I při této realizaci jsme si potvrdili správnost výběru řešení s firmou ITeuro. Investice se nám tak vrací ve spokojenosti našich zákazníků.“  

Jan Hon, ředitel logistiky, HON a.s.

„Informační systém Infor ERP SyteLine používáme ve společnosti HON a.s. již od roku 2004. Především oceňujeme otevřenost řešení. Systém Infor ERP SyteLine je možné doplnit formou uživatelských úprav tak, aby podporoval specifické procesy naší společnosti. Za zmínku stojí propojení informací z CNC strojů a bezdrátových terminálů PERCON do modulu odvádění výroby IS Infor ERP SyteLine. Začlenění našich ověřených výrobních postupů do funkcionality IS Infor ERP SyteLine nám přineslo další posun směrem k zefektivnění celého informačního i výrobního toku.“  

Karel Trochta, ředitel divize Kovárna a kalírna, OSTROJ a.s.

„Dosud byl v divizi Kovárna a kalírna pro plánování a řízení výroby používán IS SAP, s jeho klady i zápory. Jeho největším nedostatkem je plánování systému do neomezených kapacit, bez možnosti provádění efektivních simulací. To se po zavedení systému Infor SyteAPS firmou ITeuro, která probíhala v polovině roku 2008, změnilo. Po ukončení implementace a doladění posledních detailů jsme dostali k dispozici nástroj, který je nám schopen dát přesný přehled o stavu jednotlivých projektů a kapacitním vytížení všech pracovišť (zdrojů). To vše s pohledem do budoucna, což je pro nás velmi důležité. Díky tomu jsme schopni v předstihu identifikovat možný problém a efektivním zásahem do plánu výroby přispět ke splnění požadovaného termínu expedice. Dále je z mého pohledu velkým přínosem možnost vytváření reálných výrobních plánů pro jednotlivé zdroje, případně skupiny zdrojů. Tak jako každý systém, tak i fungování APS je založeno na zadávání správných a přesných dat do systému, což je nutné si uvědomit a respektovat.“  

Miloš Bernard, vedoucí plánování a Václav Marek, specialista plánování, WIKOV MGI a.s.

„Efektivně vyrábět, minimalizovat skladové zásoby, zprůhlednit výrobní postupy a zajistit plnění termínů. To je cíl, který nás vedl k zavedení nového informačního systému. Cesta však nebyla snadná a právě z tohoto důvodu jsme požádali ITeuro o pomoc s nastavením procesů tak, aby chyb při implementaci bylo minimum a spokojenost byla maximální. Především zkušenosti z praxe pracovníků ITeuro využíváme pro rychlý a pokud možno bezeztrátový přechod na nový informační systém. Firma ITeuro nám pomohla zpracovat „Strom současné procesní reality“ a navrhnout „Strom budoucího procesního toku“, ke kterému postupně kolektivně směřujeme. Reakce uživatelů na zaváděné změny nebyly vždy pozitivní. Intenzivní prací a řešením problémů v čase chceme dospět k vytouženému cíli. Podstatně rychleji tak předáme informace v širších souvislostech směrem k uživateli, což je velká pomoc pro řízení všech činností ve firmě. Tímto směrem jsme zaměřili veškeré naše aktivity. Výsledkem bude přesný, rychle dostupný plán pro všechny úseky společnosti. Dále pak okamžitý přehled nejen o plánu, ale také o stavu zdrojů a volných kapacit. Chceme včas a správně reagovat na možné problémy a minimalizovat tak rizika při rozhodování. Ve spolupráci s firmou ITeuro nastavujeme mechanismy na kontrolu plnění plánu nejen výroby zakázek, ale také parametrů zdrojů, objednávek a zásob. Všechny zmíněné kontrolní mechanismy budou sloužit ke sledování trendů, které chceme používat jako měřítko pro hodnocení a nápravná opatření. Spolupráci s firmou ITeuro hodnotíme velice kladně a na základě dosavadních výsledků pevně věříme, že se podaří naplnit naše očekávání a dosáhnout výše uvedeného cíle.“

  Martin Zárečný, vedoucí nákupu, GRUND a.s.

„Ve firmě GRUND a.s. byl IS Infor ERP SyteLine zaveden již v roce 2003, nabízí se tedy příležitost zhodnotit přínos softwaru po více než 5 letech od jeho zavedení. Pojďme se nejdříve podívat na problematiku plánování materiálů pro výrobu. V době, kdy byl IS Infor ERP SyteLine u nás ve firmě zaváděn, probíhalo plánování materiálů přes 3 na sobě nezávislé entity (v té době existovaly 3 firmy, které byly na sebe navázány). Ve společnosti GRUND Spinning s.r.o. se vyráběla příze, společnost GRUND Textil s.r.o. se zabývala šitím koupelnových předložek a společnost GRUND a.s. měla na starost prodej výrobků koncovým zákazníkům. Objednávky na naše zboží byly zakládány ve společnosti GRUND a.s., po přeplánování se objevily potřeby (materiálové i kapacitní), uvedené v jednotlivých kusovnících, ve společnosti GRUND Textil s.r.o. Požadavky na výrobu příze se po vygenerování výrobních příkazů ve společnosti GRUND Textil s.r.o. přeplánovaly do entity GRUND Spinning s.r.o, kde se po jejich potvrzení začala příze vyrábět. Tento proces podrobně zmiňuji proto, že IS Infor ERP SyteLine se osvědčil i v této ne zcela standardní situaci a v naší firmě je používán k naší spokojenosti. Momentálně po proběhlé fůzi existuje jen firma GRUND a.s., plánujeme však stále ve 3 entitách. Převod na plánování v rámci jedné společnosti připravujeme až s přechodem na vyšší verzi IS Infor ERP SyteLine. S plánováním výroby příze, potřebné k výrobě našich předložek, je úzce spjato i plánování nákupu položek, které si nevyrábíme. I toto plánování je přes 99 % plně v režii softwaru. Všechny „standardní“ nakupované položky s dodací dobou mezi 1 – 4 týdny se objednávají na základě tzv. PLN (plánované příkazy) generovaných právě IS Infor ERP SyteLine. Samozřejmou podmínkou pro úspěšné objednání je potřeba mít správně zadané údaje o nakupované položce (nezmiňuji teď správnost kusovníku), tedy min. pojistnou zásobu, min. objednávané množství a samozřejmě i dodací dobu. Pokud jsou tyto údaje správně zadány, je objednání nakupovaného materiálu velmi snadné a bezproblémové. Pouze u jedné skupiny nakupovaných položek (tzv. česanec) se nespoléháme na Infor ERP SyteLine. Při nákupu česance se řídíme i průměrnými týdenními spotřebami česanců v minulých letech a výsledná objednávka je vytvořena za použití potřeb počítaných IS Infor ERP SyteLine a současného zohlednění průměrných spotřeb. Je to z důvodu dodací doby česance, která je mezi 6 – 8 týdny, což při potvrzování zakázek v rozmezí 3 – 5 týdnů není technicky jinak možno zařídit. Z výše uvedeného vyplývá, že IS Infor ERP SyteLine je v naší firmě v oblasti plánování a nákupu plně využíván a s jeho pomocí je tato činnost velmi snadná a výsledky jsou velmi uspokojivé. Za vše hovoří hodnota objemu skladových zásob, která se z průměrné hodnoty 33 mil. Kč v roce 2004 snížila na současných 23 mil. Kč. Pokud zohledníme růst cen v posledních 5 letech, nebudeme daleko od tvrzení, že se skladové zásoby podařilo snížit na cca 50 % původní hodnoty, bez negativních vlivů na chod firmy.“

  Ivan Zděblo, finanční ředitel, ZK Design a.s.

„V současné době se s pomocí ITeuro snažíme maximalizovat průtok výrobku firmou při minimalizaci zásob včetně rozpracované výroby. Veškeré činnosti jsou zaměřeny tímto směrem, což znamená přesné a rychlé plánování, spolu se zajištěním rychlé dostupnosti plánu. Nyní již mají všechny úseky společnosti okamžitý přehled o plánu, stavu zdrojů a volných kapacit. Umožňuje nám to včasně a správně reagovat na možné problémy a minimalizovat rizika při rozhodování. Ve spolupráci s firmou ITeuro jsme nastavili mechanismy na kontrolu plnění plánu a to nejen výroby, ale také zakázek, objednávek a zásob. Všechny zmíněné kontrolní mechanismy mají zapracováno sledování trendů, které používáme jako měřítko pro hodnocení zaměstnanců, jež jsou za dané stavy odpovědni. Ve své podstatě se jedná o částečnou aplikaci teorie omezení (TOC) do systému Infor ERP SyteLine. Společně s firmou ITeuro jsme zpracovali „Strom současné reality“ a navrhli „Strom budoucí reality“, ke které se nyní kolektivně postupně blížíme. Reakce uživatelů na zaváděné změny jsou pozitivní. Informace, které byly v systému i dříve, nyní dostávají podstatně rychleji a vidí je v širších souvislostech, což je velká pomoc pro řízení všech činností ve firmě.“

  Stanislav Archleb, ředitel, Otavské strojírny a.s.

„Naše společnost, Otavské strojírny, spolupracuje s firmou ITeuro na implementaci IS Infor ERP SyteLine. Úspěšně jsme dokončili fázi analýz současného stavu procesů a školení uživatelů odpovědných za klíčové oblasti podniku. Nyní se připravujeme na etapu simulací všech našich procesů v novém IS Infor ERP SyteLine. Za sebe mohu prohlásit, že jsme doposud byli spokojeni jak s funkcionalitou informačního systému, tak s profesionálním přístupem konzultantů ITeuro.“

  Alena Dzápková, oddělení plánování, ISAN Radiátory s.r.o.

„Naše společnost, ISAN Radiátory, využívá informační systém Infor ERP SyteLine naimplementovaný firmou ITeuro. Od 1. ledna 2007, kdy došlo k zavedení systému do rutinního provozu, jsme dosáhli výrazného usnadnění řízení chodu výroby. Zvýšení dodavatelské spolehlivosti bylo dosaženo především díky dílenskému sběru dat, funkcionalitě výrobkového konfigurátoru, materiálovému a kapacitnímu plánování. Informační systém Infor ERP SyteLine nám pomáhá snižovat skladové zásoby současně při včasném zajištění materiálu pro plnění zakázek. Pro potvrzování reálných termínů dodávek výrobků zákazníkům využíváme výstupy z kapacitního plánování, pomocí kterých s předstihem identifikujeme úzká místa výroby. V tuto chvíli připravujeme veškerá data potřebná pro zreálnění rozvrhování výroby podle skutečnosti.“

  Josef Rožnovský, vedoucí referátu Projektoví manažeři, OSTROJ a.s.

„Společnost OSTROJ zvolila řešení firmy ITeuro především proto, že dokázalo garantovat požadovanou pružnost v rámci každodenního, operativního plánování v reálném čase, což předchozí systém nedokázal zajistit. Dalším důležitým důvodem pro toto řešení je jeho příznivý poměr cena/výkon. Řešení je postupně implementováno v šesti výrobních divizích společnosti, kterými jsou Hydraulika, Strojírna, Kovárna a kalírna, Nářaďovna, Důlní stroje a Nakládací jeřáby. Dosavadní zkušenosti s implementací jsou velice dobré. Úspěšně také plníme časový harmonogram jednotlivých dílčích etap. Spolupráci s firmou ITeuro hodnotíme velice kladně a na základě dosavadních výsledků pevně věříme, že se podaří naplnit naše očekávání.“

  Witold Palowski, vedoucí logistiky, FINIDR, s.r.o.

„Systém Infor SyteLine APS ve společnosti FINIDR používáme především pro plánování a řízení výroby knih, která je typicky zakázkovou výrobou. Díky plánování a rozvrhování do omezených kapacit v systému Infor SyteLine APS jsme schopni předvídat naplněnost výroby na týdny či měsíce dopředu. Můžeme tak reagovat na požadavky na navýšení nebo snížení v dostatečném předstihu. V denní tvorbě plánu, tzv. rozvrhování pak tvoříme přesnou frontu práce na stroje a podle potřeby snižujeme či navyšujeme jejich kapacity. K dispozici máme i pohled na stav konkrétní zakázky ve výrobě a stav plnění denního plánu. Tyto výstupy pomáhají mistrům výroby efektivně řídit provoz především v době nepřítomnosti plánovačů, tzn. noční směny a víkendy. Správnost těchto výstupů je však podmíněná především správným zadáním zakázky v oddělení obchodu, bezchybnou tvorbou kusovníků v oddělení technologie a online sběrem dat ve výrobě.“