Věděli jste, že v SyteLine lze plánovat s předpokládanou zmetkovostí nově konkrétně na určité operaci?

Velmi často se setkáváme s dotazem, jak počítat ve výrobě s předpokládanou zmetkovostí nebo obecně se ztrátami.  Předpokládejme tento příklad: Výrobek A je lisovaný díl vyráběný v tisícových dávkách. Ne každý díl se ovšem povede, ať již z důvodu kvality materiálu, opotřebení nástroje nebo se zničí při plánované destrukční zkoušce. Požaduje-li zákazník 1000 ks a víme, že 10 % se ve výrobě neopravitelně ztratí, pak je logické, aby systém plánoval takové navýšení vyráběných kusů, kapacit a materiálu tak, že zákazník dostane své požadované množství.

Řešením je zadání výnosu (zmetkovosti)

V dřívějších verzích informační systém SyteLine pro výrobek, polotovar nebo dílec stanovoval předpokládané ztráty kumulativně pouze v poli Zmetkovost na položce. Tím bylo zajištěno, že systém v plánu navýší spotřebu (materiálu, dílců a kapacit), aby vyrobil požadované množství. Při zahájení výroby však chyběla informace, že je nutné zahájit výrobu většího množství, aby bylo vyrobeno požadované.

Nově je možné zadat, kde ztráty nastávají v přímo postupech výroby – operacích. Protože ztráty mohou nastat v různých fázích výroby, je zadání možno provést na jednotlivých operacích do pole Výnos. Výnos je očekávané procento produkce z dané operace, pokud není určeno jinak, je to 100 %. Informační systém si přes všechny operace spočítá očekávané (výsledné) množství, resp. koncovou produkci za celou dávku (výrobní příkaz, plánované množství). Souhrnné procento zmetkovosti se samo aktualizuje na pole Zmetkovost na Položce.

Výhody

  • Plánování APS dopředu počítá s větší spotřebou materiálu a kapacit již při zaplánování prognózy nebo zakázky. Nedojde tak k náhlému zastavení výroby z důvodu nedostatku materiálu nebo dílců.
  • Plánovač nemusí řídit navýšení výrobního příkazu ručně, toto zajistí informační systém ve správné výši a včas. Na výrobním příkaze je nově pole Očekáváno, které v případě zadání Výnosů menších než 100 % v operacích postupu zobrazí očekávané výsledné množství produkce VP.
  • Funguje skrze víceúrovňový kusovník, kdy každý díl, polotovar, výrobek může mít svá vlastní pravidla řízení zmetkovosti.