Společnost HARD audit, s.r.o., úspěšně ověřila nově přepracovanou účetní lokalizaci systému Infor SyteLine verze 8 s následujícím závěrem:

Podle našeho názoru, zpracování vstupních informací systémem Ekonomické lokalizace Infor SyteLine verze 8 a jeho výstupy, jsou v souladu se zákonem o účetnictví a příslušnými předpisy platnými v České republice. Za předpokladu správného nastavení všech individuálně volitelných parametrů pro zpracování účetnictví, vytváří tento systém ve všech významných ohledech předpoklad pro podání věrného a poctivého obrazu aktiv, závazků, vlastního kapitálu a finanční situace účetní jednotky, nákladů, výnosů a jejího hospodářského výsledku.“