Termín Průmysl 4.0 se v současném chápání rozvoje celého průmyslového odvětví stal neodmyslitelným. Koncept začal vznikat v Německu v roce 2011 jako výraz snahy zvýšit efektivitu průmyslu a získat konkurenční výhody definováním směru budoucího nutného vývoje. Pod názvem Industry 4.0 byl v roce 2013 prezentován na veletrhu v Hannoveru. Současně s ním se ale stal frekventovaným i pojem chytrá továrna (smart factory).

Jaký je vztah mezi těmito koncepcemi? Tato otázka není vůbec jednoduchá. Obě se opírají o shodné moderní technologie a měly by vést ke shodným výsledkům.

Nejjednodušší pohled je, že jde o pojmy zaměnitelné. Některé zdroje uvádějí, že jde spíše o regionální pojetí konceptu. V USA se používaly pojmy jako smart factory, digital factory nebo digital manufacturing dříve, než v Evropě převládl pojem Průmysl 4.0. Tomuto názoru odpovídají právě shodné technologie, pomocí kterých mají být Průmysl 4.0 i chytrá továrna realizovány.

Druhý pohled na vztah těchto pojmů považuje chytrou továrnu za výsledek realizace konceptu Průmysl 4.0. K takovému řízení výrobních společností by koncept Průmysl 4.0 měl podle tohoto vymezení směřovat. I toto pojetí naznačuje, že oba termíny mají mnoho společného, ale je nutné poznamenat, že samotný koncept chytré továrny není cílovým stavem. Je to cesta k dalšímu rozvoji, k vybudování a udržení systému „učení se“ a systému optimalizace autonomního řízení.

Třetím pojetím vztahu těchto termínů chápe chytrou továrnu jako jednu z technologií Průmyslu 4.0, stejně jako big data, internet věcí (Internet of Things, IoT), kyberfyzické systémy a další.

Z pohledu praxe asi není až tak důležité vzájemné vymezení konceptů. Podstatné je, aby společnosti byly schopny realizovat kroky, které oba koncepty obsahují a blížily se systému řízení, které je v nich zahrnuto.

Na závěr tohoto „terminologického okénka“ o čtvrté průmyslové revoluci je užitečné ještě připomenout pojetí třetí průmyslové revoluce. Mnohé firmy totiž ještě dohánějí obsah konceptu „Průmysl 3.0“ pod hlavičkou Průmyslu 4.0. Třetí průmyslová revoluce je charakterizována pojmy automatizace, digitalizace, programovatelné počítačové řízení a počátky sběru dat.

Scroll to the top